WATEX
Ověřeno našimi zákazníky
WATEX
Ověřená kvalita od roku 2001
Jsme specialisté v oboru s individuálním přístupem ke každému zákazníkovi.
26 639
Realizací komplexních
řešení pro domácnosti
5 248
Realizací průmyslových
řešení úpravy vody

Obchodní podmínky

společnosti WATEX, s.r.o., se sídlem Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 – Smíchov, identifikační číslo: 24133639 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 181662 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.watex.cz

 1. Úvodní ustanovení
 • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti WATEX, s.r.o. se sídlem Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 – Smíchov, identifikační číslo: 24133639 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 181662 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst.1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující FO“ nebo „spotřebitel”) nebo prodávajícím a jinou PO („kupující PO”) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, který je provozován na webové stránce prodávajícího.
 • Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy a kupující uzavřením kupní smlouvy současně stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, bez výhrad s nimi souhlasí
  a akceptuje je jako součást smluvního ujednání mezi ním a prodávajícím.
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě, kterou lze uzavřít pouze v českém jazyce. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • Prodávající si vyhrazuje právo měnit či doplňovat znění obchodních podmínek. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 1. Vymezení pojmů

2.1 Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.

2.2 Kupující – spotřebitel (kupující FO) – je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná
v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání

2.3 Kupující – podnikatel – je osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je dále považována ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

společně dale také jako „kupující”.

 1. Uzavření kupní smlouvy

3.1 Veškerá prezentace zboží umístěná na webové stránce prodávajícího (dale jen “webová stránka”) je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst.2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webové stránce včetně předepsaných osobních údajů a dalších povinných údajů vyžadovaných prodávjícím k identifikaci objednávky. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objed­návaném zboží
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží
 • údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
 • informace o nákladech spojených s doručením zboží

dále společně jen jako „objednávka“.

3.3 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat
a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat
a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.4 Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení seznámení ze strany kupujícího.

3.5 Prodávající neprodleně po obdržení objednávky, nejpozději do 24 hod. od jejího obdržení, potvrdí kupujícímu elektronickou poštou přijetí objednávky a následně informaci o připravované expedici,
a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce. V případě osobního převzetí je kupující povinen vyčkat na potvrzení, že jeho objednávka je připravena k expedici.

 • Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.
 • Zboží je možné objednat i na telefonním čísle +420 773 922 822.
 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zaslán kupujícímu elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího.
 • V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky
  a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3.10 Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

3.11 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 1. Cena a úhrada zboží
 • Webová stránka obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně zákonné sazby DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce.
 • Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen v případě výrazné změny dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

4.3 Webová stránka obsahuje rovněž informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • V hotovosti v kamenné prodejně prodávajícího na adrese jim určené
 • V hotovosti na dobírku při převzetí zboží od přepravní služby (DPD, PPL, TOPTRANS nebo Česká pošta)
 • Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího 43-9940920297/0100 a jako variabilní symbol uvede kupující číslo faktury. Po převodu částky na účet prodávajícího bude zboží odesláno
 • Dodání zboží do zahraničí není možné a uskutečňuje se výhradně na území České republiky.
 1. Způsob a cena přepravy zboží

5.1 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.2 Objednané zboží je doručováno dle velikosti a váhy přepravní službou DPD, PPL, TOPTRANS nebo prostřednictvím České pošty. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

5.3 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.4 Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy po uhrazení ceny zboží kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 • Při převzetí zboží od přepravní služby je kupující povinen si vždy pečlivě zkontrolovat neporušenost přepravního obalu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Kupující není povinen zásilku od přepravce převzít v případě shledání porušeném transportním obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky. V takovém případě zůstává zachován nárok kupujícího na poskytnutí řádného dodání zboží, či na vrácení kupní ceny. Volbu provede Kupující.
 • Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé během přepravy. Více informací naleznete v sekci Přepravní služby.
 1. Přeprava zboží na žádost prodávajícího

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, kupující je povinen si jej při dodání převzít.

6.2 Pokud z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.3 Pro doručování přepravní službou platí ustanovení 5.4. a 5.5 obchodních podmínek obdobně.

 1. Dodací lhůta

7.1 Doba doručení zboží v případě zaslání přepravní službou DPD, PPL, TOPTRANS nebo Českou poštou je do sedmi (7) pracovních dní od přijetí objednávky. V případě platby předem bankovním převodem doba doručení počíná připsáním příslušné částky na účet prodávajícího.

 1. Odstoupení od kupní smlouvy

8.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

8.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 8.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

8.3 Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy kupující zašle na emailovou adresu watex@watex.cz, ve kterém uvede číslo faktury a svoje jméno. Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. Odstoupit od kupní smlouvy je možno prostřednictvím vzorového formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy, jehož vzor je uveden v čl. 13. těchto všeobecných obchodních podmínek.

8.4 V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující je povinen prodávajícímu vrátit zboží do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy společně s dokladem o koupi (fakturou) na adresu:

WATEX, s.r.o.
Na Ratince 203
Beroun
266 01

8.5 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Pro vyloučení případných pochybností platí, že prodávající není v žádném případě povinen vyzvednout svým nákladem zboží v místě bydliště kupujícího nebo svým nákladem zboží, které je připojeno k vodovodní či jiné soustavě odmontovat.

8.6 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 8.2 a násl. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou mu tím další náklady.

8.7 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

8.8 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Od kupní smlouvy nelze odstoupit v případě, že bylo dodané zboží kupujícím používáno ve vyšší míře, než je míra nutná k tomu, aby se kupující (spotřebitel) obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, tj. v případě, že bude zboží použito ve vyšší míře, než by se měl kupující s jeho povahou, vlastnostmi a funkčnostmi možnost seznámit v kamenné prodejně. Pro vyloučení případných pochybností se uvádí, že není možno odstoupit od kupní smlouvy v případě, že bylo zboží připojeno k potrubní soustavě a použito.

8.9 Prodávající je oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

8.10. Nákup na splátky Essox : Podrobné informace o procesu nákupu a podmínkách nákupu na splátky neleznete zde.

 1. Práva z vadného plnění

9.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

9.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, zejména odpovídá kupujícímu za to, že v době převzetí zboží kupujícím:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jim prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno tímto způsobem,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9.3 Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

9.4 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,. V tomto případě kupující předem vrátí prodávajícímu vadné zboží na adresu provozovny prodávajícího
  k odbornému posouzení vady.
 • na odstranění vady opravou věci. V takovém případě kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží na adrese provozovny prodávajícího.
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • odstoupit od smlouvy.

9.5 Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

9.6 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

9.7 Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

9.8 Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 • použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
 • nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 • prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

9.9 Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

9.10 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny. Za okamžik uplatnění práv z vadného plnění se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího dané zboží.

9.11 Kupující který není spotřebitelem nemá právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly
v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

 1. Záruka za jakost

Kupující-spotřebitel

10.1 V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit reklamaci. Délka záruční doby pro všechny druhy zboží je 24 měsíců a začíná plynout dnem převzetí zboží.

10.2 Záruku je možno uplatnit na adrese: WATEX, s.r.o., Na Ratince 203, Beroun, 266 01, Česká Republika. Poskytování záruky, délka záruční doby a vyřizování reklamací se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona na ochranu spotřebitele a dalšími právními předpisy, které tuto oblast upravují.

10.3 Za situace, kdy je zboží zasíláno prodávajícímu na reklamační opravu, kupující zajistí, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží a označí zásilku příslušnými symboly. Reklamované zboží je také možné prodávajícímu po předchozí telefonické dohodě osobně předat. K reklamovanému zboží je vždy nutne přiložit doklad o zakoupení (fakturu).

10.4 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Prodávající po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží.

10.4 Záruka se netýká:

 • optických změn, které vzniknou běžným používáním a neovlivní funkční schopnost výrobků.
 • změn na zboží či jednotlivých součástí zboží, které vzniknou v důsledku běžného opotřebení a je potřebné jej měnit v průběhu záruční doby v souladu s manuálem poskytnutým prodávajícím.
 • vad, které vznikly neodborným a nevhodným zacházením ze strany kupujícího či v rozporu
  s manuálem k použití zboží dodaného prodávajícím.
 • škod vzniklých vinou kupujícího.

Kupující, který není spotřebitelem

10.5 Prodávající neposkytuje kupujícímu, který není spotřebitelem, záruku za jakost zboží, není-li tak výslovně mezi smluvními stranami sjednáno. Odpovědnost prodávajícího za vady se v takovém případě řídí občanským zákoníkem.

 1. Další práva a povinnosti smluvních stran

11.1 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

11.2 Vyřizování stížností spotřebitele zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy watex@watex.cz.

11.3 K mimosou­dnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

11.4 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplnění kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 1. Ochrana osobních údajů

12.1 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv
a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

12.2 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

12.3 Kupující, který je FO, souhlasí se zpracováním následujících osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo.

12.4 Kupující, který je PO, souhlasí se zpracováním následujících osobních údajů: název společnosti, sídlo společnosti, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo.

(dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

12.5. Kupující bere na vědomí, že při objednávce provedené na webové stránce prodávajícího je povinen uvádět své osobní údaje správně a pravdivě. Kupující dále bere na vědomí, že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

12.6 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

12.7 Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem po dobu plnění smlouvy a rovněž zákonem vyžadovaných lhůt.

12.8 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

12.9 Pokud se kupující domnívá, že prodávající, případně zpracovatel, provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

12.10 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, prodávající je povinen mu tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

12.11 Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

13. Formulář ke stažení zde: Formulář pro odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.
Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát

Internetový obchod: www.watex.cz
Společnost: WATEX, s.r.o.
Se sídlem: Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 – Smíchov
IČ/DIČ: IČ: 24133639, DIČ: CZ24133639
E-mailová adresa: ………………….
Telefonní číslo: …………………

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):

 • Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
 • Číslo objednávky:
 • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)
  a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)
 • Jméno a příjmení spotřebitele:
 • Adresa spotřebitele:
 • Email:
 • Telefon:

V ………………….., dne …………………….

(podpis)
______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.


Výše uvedené VOP uvedeny na tento web v Praze, dne 01.01.2018, WATEX s.r.o.